DELUJEMO GLOBALNO S POUDARKOM NA EVROPSKEM TRŽIŠČU

Kot logist, ki deluje na mednarodnem področju sprejmemo izziv evropskega in tudi svetovnega trga. Odjemalec in njihove potrebe ter zahteve vodijo naše ravnanje ob upoštevanju vseh referenčnih zakonskih zahtev. Naš cilj je prigospodariti tista sredstva, ki omogočajo dolgoročno varno prihodnost in širjenje družbe.

Zadovoljstvo odjemalcev določa naše ravnanje, potrebe odjemalcev pa naše storitve. Naša moč je fleksibilnost ob upoštevanju naše identitete. Zatorej v odnosu do odjemalcev nastopamo kot partnerji in obenem samozavestno. Le z dosledno mislijo o kakovosti in varnosti in zdravju pri delu, s procesom stalnih izboljšav lahko obvladujemo zahteve logističnega trga. Odnos do naših odjemalcev je partnerski odnos; reševanje težav temelji na osnovi vzajemnega razumevanja in vzajemne podpore.

Delujemo globalno s poudarkom na Evropskem tržišču. Kot družba za logistiko poleg logističnih storitev opravljamo tudi storitve, ki jih izvedemo s pomočjo številnih zunanjih izvajalcev na področju celovite logistike podjetij najrazličnejših panog in javnih ali državnih ustanov, vključno s številnimi spremljajočimi storitvami. Uspešno sodelovanje z našimi mednarodnimi partnerji nam omogoča, da lahko delujemo na tržišču z ustrezno kompetentnostjo in zanesljivostjo. Odnos do naših partnerjev odlikujeta odkritost in poštenost. Uspeh našega partnerstva je hkrati uspeh naše družbe.

Kot storitvena družba se zelo dobro zavedamo pomena strokovno usposobljenih zaposlenih. Naš cilj je skupno veselje do dela in do skupnega uspeha. Svojim sodelavcem omogočamo samostojno in samodejno ravnanje. Njihovo soodločanje v delovnem postopku je zaželeno. Bistvena naloga vodstva družbe je v podpiranju zavesti o odgovornosti, kakovosti, varnostne zavesti sodelavcev. Vodenje je samostojna naloga, ki dopolnjuje ali nadomešča strokovne naloge. Če vodstvene naloge prenesemo na sodelavce, želimo zagotoviti, podpirati in razvijati človeške predpogoje in strokovno usposobljenost za te naloge.

Kot logistična družba ne nosimo odgovornosti le za blago vseh vrst, ampak tudi odgovornost za naše okolje in varnost. Zatorej je naša dolžnost, da svojo dejavnost izvajamo skladno z vsemi mednarodnimi veljavnimi predpisi in državno zakonodajo ter da jih tam, kjer to lahko, nadgradimo zahteve in tako s svojim družbeno odgovornim ravnanjem še dodatno prispevamo k popolnemu zadovoljstvu odjemalcev, manjši obremenitvi okolja in večji varnosti vseh udeležencev logistične verige.

POSLOVNIK VODENJA

Za zagotovitev uporabe integriranega sistema upravljanja je vodstvo družbe določilo odgovorne za integriran sistem upravljanja v družbi. Ti so – vsakokrat v okviru predvidenega in določenega področja nalog – pristojni in pooblaščeni za nadzor učinkovitosti sistema ter v določenih časovnih presledkih in ob izrednih dogodkih o tem poročati neposredno vodstvu družbe.

Izvajanje Politike kakovosti in varnosti ter zdravja pri delu je bistvena naloga vodenja.

Cilji kakovosti:  »Kakovost kot izpolnjevanje dogovorjenih zahtev in pričakovanj odjemalcev je prednostni faktor uspeha; zato izvajamo ustrezne ukrepe za razvijanje razmišljanja in ravnanja naših sodelavcev v tej smeri!« Proces stalnega izboljševanja (CIP = Continuous improvement process) naj postane trden sestaven del razvoja naše družbe. Sistemski ukrepi, ki so potrebni za postopek „učenja iz napak“, pa je v pristojnosti upravljanja kakovosti in vseh zaposlenih.